TH | EN

เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ
        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายพิทยา  ทิพยโสตถิ  รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM