TH | EN

ชสอ. ร่วมสนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง "กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2564 ชสอ. จะพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละ 15,000 บาท 
 
        ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ตามภูมิภาคของสหกรณ์ท่าน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และ ให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด จังหวัดละ 1 โครงการส่งให้ ชสอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
โทรศัพท์ 0-2496-1199 ต่อ 319, 320 และ 321
วันที่เขียนข่าว : 25 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM