TH | EN

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ตามเขตพื้นที่ที่สหกรณ์ต้นสังกัดถูกกำหนดว่าอยู่เขตพื้นที่หรือหน่วยเลือกตั้งใด ให้ไปลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งตามที่ ชสอ.กำหนด ระหว่างเวลา 12.30 - 14.00 น.
 
        โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม และกำหนดการ และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ตามเอกสารแนบ ดังนี้
 
1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่ [ดาวน์โหลด]
2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 [ดาวน์โหลด]
3. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 [ดาวน์โหลด]
4. ขั้นตอนและวิธีการตั้งผู้แทนสหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด]
5. ตัวอย่างการจัดทำ หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ผ่าน Google Form [ดาวน์โหลด]
6. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
7. ข้อมูลการแบ่งเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. [ดาวน์โหลด]
8. สถานที่หน่วยเลือกตั้ง ของ ชสอ. ในเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 8 ภูมิภาค [ดาวน์โหลด]
 
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 [ดาวน์โหลด]
2. แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2565 [ดาวน์โหลด]
3. รายชื่อ เขต และจังหวัด ตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก [ดาวน์โหลด]
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่
สำนักผู้บริหาร ชสอ. 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 224 และ 225
 
 
ขั้นตอนและวิธีการตั้งผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์
1. กรอกข้อมูลการตั้งผู้แทนสหกรณ์ให้ครบถ้วนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan Qr-Code หรือ www.fsct.com/meeting2565
  
 
2. เมื่อดำเนินการตาม ข้อ 1. เรียบร้อยแล้ว ให้ Print หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์จาก E-mail ที่ได้กรอกไว้ใน Google Form แล้วนำเสนอให้ผู้แทนสหกรณ์ และผู้มีอำนาจของสหกรณ์ ลงนามพร้อมประทับตราสหกรณ์ ( ตรวจสอบไฟล์ในเมล์อาจตกอยู่ในกล่องถังขยะ หรือ Junk Email)
 
3. ส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ตาม ข้อ 2. ที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ไปยัง ชสอ. 
        • ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ชสอ. เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
        • E-mail : news@fsct.com 
        • โทรสาร ได้ที่ 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188 (สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร)
 
4. ขอให้สหกรณ์ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทน (ฉบับจริง) ภายในวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
 
หมายเหตุ
        เมื่อ ชสอ. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่ง คู่มือ/วิธีการเข้าร่วมประชุม ไปยัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนผู้แทน ตามรายละเอียด ดังนี้
 
 
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
วันที่เขียนข่าว : 18 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM