TH | EN

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]
         ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  จนจบระดับมัธยมศึกษา และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
        สำหรับในปี 2564  ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้จำนวนเงิน 1,170,000.- บาท (78 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท)
วันที่เขียนข่าว : 26 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM