TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2014620146201462014620146
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5061000550610005506100055061000550610005506100055061000550610005

ประกาศ ชสอ. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
          ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำคัญ โดยสหกรณ์สามารถนำเงินไปใช้ในการจัดทำโครงการให้สมาชิกกู้ จ่ายเงินปันผลประจำปี ชำระคืนเงินฝากหรือเงินกู้สถาบันอื่นเป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยจ่าย และวัตถุประสงค์อื่นๆ เพื่อการบริหารสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM