TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2911291129112911
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754992957549929575499295754992957549929575499295754992957549929

คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เข้าร่วมงานสัมมนา และประชุมใหญ่ ACCU 2016

         สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จัดการสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2559 ณ โรงแรม ORAKAI Songdo Park เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
       ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU ได้ส่งบุคลากร ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าว ซึ่งในวันประชุมใหญ่ ACCU เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ.ได้รับการเลือกตั้งเป็น 1 ในคณะกรรมการดำเนินการของ ACCU โดยดำรงตำแหน่งเหรัญญิก
 
คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จำนวน 5 คน อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีรายชื่อดังนี้
 
คณะกรรมการ ตำแหน่ง องค์การ ประเทศ
1. Dr. Moon, Chul-sang ประธานกรรมการ NACUFOK เกาหลี
2. Mr. Rishi Raj Ghimire รองประธานกรรมการ คนที่ 1 NEFSCUN เนปาล
3. Mr. Wu, Tien-Teng รองประธานกรรมการ คนที่ 2 CULROC ไต้หวัน
4. ดร.สมนึก บุญใหญ่ เหรัญญิก FSCT ไทย
5. Atty. Gloria Futalan เลขานุการ PFCCO ฟิลิปปินส์
 
         สำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดก่อนหน้าการประชุมใหญ่รวม 2 วัน คือ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2559 ในหัวข้อ “การวางอนาคต – ความเชื่อมโยง ความร่วมมือ และการสร้างความแตกต่าง” (Shaping our Future – Connect, Collaborate, Differentiate) เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ และความสำเร็จต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
        โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 700 คน จาก 22 ประเทศ ณ Songdo Convensia Convention Center เมืองอินชอน ซึ่งในครั้งนี้ มีนักสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน 35 คนทางเจ้าภาพซึ่งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (National Credit Union Federation of Korea: NACUFOK) ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Dr. Moon, Chul-sang ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ NACUFOK และประธานกรรมการ ACCU กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี Mr. Daniel Burns ประธานกรรมการสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions: WOCCU) กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดด้วย
          นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้รับเกียรติจาก ACCU ขึ้นรับรางวัล Service Award ในฐานะนักสหกรณ์ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่าในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียในพิธีเปิดดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกของแต่ละประเทศ ตามลำดับ
      สำหรับหัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศต่างๆ ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลี เป็นต้น
 
วันแรก - สัมมนารวม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ความแตกต่างที่แท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน”
             สัมมนารวม ครั้งที่ 2  หัวข้อ “บทบาทของสหกรณ์ในการตระหนักถึงเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573”
             สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
             กลุ่ม 1.1 ความเชื่อมโยง หัวข้อ “ความสมดุลระหว่างธุรกิจและเป้าหมายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
             กลุ่ม 1.2 ความร่วมมือ หัวข้อ “ระบบการกำกับดูแลในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตยูเนี่ยนของประเทศเกาหลี”
             กลุ่ม 1.3 การสร้างความแตกต่าง หัวข้อ “ความรับผิดชอบของเครือข่าย
สหกรณ์ ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในการเข้าถึงส่วนของสังคมที่มีรายได้ต่ำและเสียเปรียบ” 
           โดยในค่ำคืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยเจ้าภาพ “Korean Night”ซึ่งมีดนตรีและการแสดงมากมาย
 
วันที่สอง – สัมมนารวม ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั่งยืนและคุณค่าสมาชิกผ่านเทคโนโลยี” 
            สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
            กลุ่ม 2.1 ความเชื่อมโยง หัวข้อ “ประสบการณ์การการทำงานร่วมกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในประเทศเกาหลี” : เคล็ดลับคือ “การทำงานร่วมกัน” 
            กลุ่ม 2.2 ความร่วมมือ หัวข้อ “แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2559 และอนาคต
ข้างหน้า”
            กลุ่ม 2.3 การสร้างความแตกต่าง หัวข้อ “การเงินเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน: การสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม”
           สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
           กลุ่ม 3.1 ความเชื่อมโยง หัวข้อ “ความรับผิดชอบของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตยูเนี่ยนต่อสังคม” 
           กลุ่ม 3.2 ความร่วมมือ หัวข้อ “ก้าวใหญ่ในการยกระดับการรวมเครือข่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนอย่างบูรณาการ”
          กลุ่ม 3.3 การสร้างความแตกต่าง หัวข้อ “ธรรมาภิบาลที่ดีเท่ากับผลการ
ดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่ดีใช่หรือไม่”
          สัมมนารวม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สิ่งที่เราจะสร้างเพื่ออนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตยูเนี่ยนเอเชีย”
          สัมมนารวม ครั้งที่ 5 สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา
       ในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค่ำแบบ “International Night” ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าภาพ
สำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ ประเทศศรีลังกา โดย SANASA Federation Ltd. ในเดือนกันยายน ปี 2560
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM