TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1057105710571057
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525534935255349352553493525534935255349352553493525534935255349

หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดกิจกรรม CSR และทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดกิจกรรม CSR และทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 
        โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 
 
ประกาศสอบราคา ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2562 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM