TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
         
   ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 4 -30 เมษายน 2562 นั้น

   ชสอ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วิธีดำเนินการและรายเอียดหลักเกณฑ์การสอบ เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว :
เอกสารแนบ:
155866430523-5-62.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ.ขอความร่วมมือ ในการกรอกข้อมูล...การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
         

      ชสอ.ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกการกรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีความจำเป็นต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ซึ่ง ชสอ. จะทำการรวบรวมข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากทุกประเภท ฯลฯ ต่อไป

 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การฝาก - ถอน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือน

 

 
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
155799278449_2562.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
         
 
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1557983306doc.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NEFSCUN ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62
         
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Nepal Federation of Savings and Credit Coopersatives Unions Ltd. (NEFSCUN) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของ ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62
         
      ตามที่  ชสอ.  ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงฯ  เมื่อวันที่ 8  พ.ค. 62 บัดนี้  ชสอ. ได้จัดทำสรุปประเด็นข้อคิดเห็นดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอนำส่งสรุปฯ  ตามเอกสารแนบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอการประชาพิจารณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันที่ 14 และ 15  พค. 62  ต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
155763714889-2_2019015018.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศ สอ. รพช. จก. รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
         
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด อาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2243 0509-10, 0 2668 9229, 0 2637 3000 ต่อ 3690-3696
 
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1557395359Epson_1752.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศ สอ.กรมราชทัณฑ์ จก. รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
         
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล 1 อัตรา
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เลขที่ 222 อาคารกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2967 2222 ต่อ 314-317 หรือ 0 2967 3567
 
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1557394842Epson_1750.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศ สอ.พนักงานโอสถสภา จก. รับสมัครผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
         
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เวลา 8.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือส่งมาทาง E-mail: osotspaco-op@psotspa.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2351-1103
 
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1557393985Epson_1753.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 62 ณ ชสอ.
         
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ เมื่อวันที่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี 
 
      โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการกำกับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในด้านธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ
 
        ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา วัตถุประสงค์เพือให้ผู้บริหารสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2562 วันที่ 8 พ.ค. 62 ณ ชสอ.
         
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นำเสนอสรุปหลักการที่สำคัญตามกฎกระทรวงฯ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา และนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้แทนจากหน่วยงาน ชุมนุมระดับประเทศ และสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วม จำนวนกว่า 200 คน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
 
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2562 
>> ตารางเปรียบเทียบ กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
>> ร่าง กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
วันที่เขียนข่าว : 08 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 4 วันที่ 22-24 พ.ค. และ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย.62
         
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. และ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย.62 โดยจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น 
 
      ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่ 14 พฤษาคม 2562 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 309 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 30 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15566277946204.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 ในวันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
         
 
วันที่เขียนข่าว : 30 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1556626756doc201904301911.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานยุคเริ่มต้นเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้
         
 
วันที่เขียนข่าว : 26 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1556249205Epson_1700.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่แก้ไขปี 2562 จัดทำโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1556167603compareDoc2019.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 19 เม.ย. 62
         
     รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายประยุทธ์ แก้วอาษา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด และคณะ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเพื่อเสริมสร้าง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของ ชสอ. ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 19 เมษายน 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 19 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 2 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 18 เมษายน 2562
         
ชสอ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกีรยติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
 
หลักสูตร " การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการกำกับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 
ในด้านธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ
 
ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา วัตถุประสงค์เพือให้ผู้บริหารสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 18 เมษายน 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 18 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. มอบนำ้ดื่ม ให้กับศูนย์ปฎิบัติการตำบลบางสีทอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณจุดบริการสี่แยกบางสีทอง ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
         
      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน ร่วมมอบนำ้ดื่ม ให้กับศูนย์ปฎิบัติการตำบลบางสีทอง เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติหน้าทีตลอด 24 ชั่วโมงประจำจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณจุดบริการสี่แยกบางสีทอง ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด ณ บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 เมษายน 2562
         
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ.ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ภายในงานยังมีการจับฉลากและมอบรางวัลให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ฯ ณ บริเวณสโมสรโรงอาหาร บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 เมษายน 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 06 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.ให้การต้อนรับ สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ( APRACA) ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562
         
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Credit Association : APRACA) นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการเกษตรแห่งประเทศเนปาล จำนวน 7 คน โดยมี Mr. Janardan Dev Pan ผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของ ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 02 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-30 เม.ย.62
         
       ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา
       
      โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชั้น 1 สำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.fsct.com และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดรายการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 224 และ 225 
     ทั้งนี้  ชสอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ทาง www.fsct.com และติดประกาศ ณ สำนักงาน ชสอ. ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 02 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1554174025document20180401.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
วันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 42 ปี วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน สอ.ศธ ชั้น 3 เขตดุสิต กทม
         
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 42 ปี วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน สอ.ศธ ชั้น 3 เขตดุสิต กทม.
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2520 โดยท่านสมาน แสงมลิ มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 83,540 บาท มีสมาชิก ณ ขณะนั้น จำนวน 656 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ จัดตั้งมาครบ 42 ปี แล้ว มีทุนดำเนินงาน จำนวน 14,119.19 ล้านบาทเศษ มีสมาชิกจำนวน 16,291 คน เพิ่มขึ้น 29 เท่า มีสมาชิกสมทบ จำนวน 1,576 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 5,230 ล้านบาทเศษ เงินรับฝากจากสมาชิก จำนวน 6,893 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,533 ล้านบาท มีทุนสำรอง จำนวน 579 ล้านบาท
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 31 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ ดำเนินการ จัดทำระบบ Billpayment และสามารถดูข้อมูลต่างๆ ATM Online ผ่านมือถือพร้อมทั้ง ปริ้นใบเสร็จประจำเดือนผ่านเว็บไซต์ ได้แล้ว
 
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
         
รองศาสตร์จารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารฯ นำคณะกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62
         
      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ  มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. เชิดชูเกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี  จำกัด  กรุงเทพมหานคร   เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  โดย ชสอ. ได้ดำเนินการค้นหาสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน  ได้แก่
1. เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.
2. เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
 
     การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด    เป็น 1 ใน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ.
     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด  มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์  ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก  ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา  สร้างสรรค์  ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก
    ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ  และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการ
มุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ต่อไป 
 
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 62
         
          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ  มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. เชิดชูเกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  โดย ชสอ. ได้ดำเนินการค้นหาสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน  ได้แก่
1. เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.
2. เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
 
         การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด เป็น 1 ใน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ.
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา  สร้างสรรค์  ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก
ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ  และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการ
มุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 23 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 01 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
         
       รองศาสตร์จารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารฯ นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การและฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
 
       โดยมี พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เป็นผู้แทนกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 22 รับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ และมี ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เสริมสุข ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านดงตาหวาน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 150 คน
 
        ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
 
        โดยในปีนี้ ชสอ. ได้ดําเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท พร้อมมอบทุนดําเนินงานเริ่มต้น จํานวน 15,000 บาท และอุปกรณ์การเรียน จํานวน 10,000 บาท
 
        นอกจากนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานียังได้ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จำเป็นสําหรับให้นักเรียนทำกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต่อไป ณ บ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 3 วันที่ 9 – 11 และวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2562
         
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 และวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2562 โดยจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น 
      ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 309 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15536794606203_9-11,15-18.5.62R3.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 และ 24-27 เมษายน 2562
         
   ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 และวันที่ 24 – 27 เมษายน 2562 โดยจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น 
      ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 309 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15536793356202_18-2024-27.4.62R2.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 62
         
       นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ กล่าวให้การต้อนรับ นางประภาพร ธนวิรุฬห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด และคณะ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เกี่ยวกับการบริหารงาน การลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ชสอ เพื่อนำแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ณ ห้องประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62
         
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี ประธานคณะส่งเสริมและพัฒนา สอ. ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง กรรมการในเขตพื้นที่ นายปรีชา ดุลยการัณย์ ที่ปรึกษา ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันพัฒนkบุคลากรและความมั่นคง สอ.โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ กล่าวต้อนรับ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเพื่อรับทราบ การดำเนินกิจการ งบประมาณ และเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่ โดยมี ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วม 63 คน 35 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
การสัมมนา “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
         
         ชสอ. จัดการสัมมนา “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” และ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด บรรยาย “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่ และสามารถนำไปใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 210 คน 100 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. เปิดจำหน่ายเสื้อ
         
 
วันที่เขียนข่าว : 21 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว :
เอกสารแนบ:
1553169305doc20190321.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ใบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน
         
 
วันที่เขียนข่าว : 21 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1553136301doc20190321.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2562เป็นต้นไป
         
 
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1553054137T_0027.PDF

แชร์ข่าว:
 

 


 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ ของ ชสอ.ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
         
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ ของ ชสอ. จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยมี นายชัยสิทธิ์ สุขมาก รองประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562
 
        โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตพื้นที่ฯ ประกอบด้วย เขต คลองเตย คลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางซื่อ บางนา บึงกุ่ม ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพร้าววังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองจอก หลักสี่ และห้วยขวาง จำนวน 81 คน 29 สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประเมินสหกรณ์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินฯ และจัดทำแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นสำหรับแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ตนเองต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 13 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
         
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี และร่วมสนับสนุนบริจาคให้กับมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อกองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล และกองทุนเครื่องมือแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 12 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
"โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามศาสตร์พระราชา" ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่ 11 มีนาคม 2562
         
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโบายการบริหารงาน ชสอ. โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเขตพื้นที่ฯ ได้เชิญสมาชิกที่ทำอาชีพเสริมรายได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และสาธิตการทำน้ำสลัด ทำโดนัทจิ๋ว เพาะเห็ดคอนโดขายเพื่อเป็นรายได้เสริม และสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง สร้างงาน สร้างเงิน ให้กับชุมชนพร้อมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามศาสตร์พระราชา" ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่ 11 มีนาคม 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562
         
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน โดยมีนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเขตพื้นที่ สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและแนะนำที่มาของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการบรรยายการดำเนินงานของ ชสอ. โดยนายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน 40 สหกรณ์
 
จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกทำอาชีพจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทัพทัน โดยทีมวิทยากร จากสำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน และกลุ่มวิชาชีพ ฝึกการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า และฝึกการทำธูปสมุนไพร ไล่ยุง ไล่แมลง
 
ช่วงเย็น ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์ เปิดงานเลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมบรรยายพิเศษ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนร่วมแสดงพลัง คนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง มอบงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานของเขตพื้นที่จำนวน 200,000 บาท 
พร้อมจับสลากมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมสแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line@FSCT เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จาก ชสอ. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562  
 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมการสัมมนา "แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายใหม่" วันที่ 22 มี.ค. 62 ณ อาคารสวัสดิการฌปนกิจสงเคราะห์(สฌ.สอ.)
         
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1552030877doc.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.กับสถาบันการเงินอื่น ๆ [update 7 มี.ค.2562]
         
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1552034444interest07032019.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน Cooperative Bank of Vietnam (CBV) วันที่ 7 มีนาคม 2562
         
      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน Cooperative Bank of Vietnam (CBV) ซี่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารงาน ผลการดำเนินงาน การเอื้ออาทรต่อสมาชิก และชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. 
 
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ.ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562
         
ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด จำนวน12 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ. โดยได้เข้าศึกษาตัวอย่างระบบงานจริงในส่วนของระบบการเงิน ระบบสินเชื่อ และระบบบัญชี เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานของสหกรณ์ต่อไป 
ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ชสอ.ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562
         
ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับ นายอนันท์ ปะเกียร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ชสอ. โดย นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ บรรยาย ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
         
       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ มอบรางวัลสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ เชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี โดย ชสอ ได้ดำเนินการค้นหาสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
 
1 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ
2 เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3 เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ
 
         การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด เป็น 1 ใน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก ชสอ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการมุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะรักษามาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561
         
       ตามที่ ชสอ. ได้จัดการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งได้เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคคลที่เหมาสมแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1551864646detail.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ร่วมแสดงความยินดีกับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
         
      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยูที่ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ชสอ. และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ภายใน ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 04 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
อบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
         
          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร และความเสียหายต่อองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จากทีมงานครูฝึกให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุด ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 01 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. เข้าเยี่ยมชม "การจัดทำค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และนวัตกรรมการทำงาน" ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
         
           คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมชม "การจัดทำค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการทำงาน" ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นชอบการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ชสอ. มุ่งสู่วิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และการให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ
           ช่วงแรก เป็นการบรรยาย โดยคุณพัชร์รฐา ศิรกีรติพัฒน์ ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กร เรื่อง "การจัดทำค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการทำงาน" ต่อด้วย เรื่อง "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ของ ปตท." โดย คุณพจน์ ชัยรุ่งปัญญา พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม และพลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
       โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวต้อนรับ และยังมีบูธต่างๆ ของขบวนการสหกรณ์ มากมายร่วมจำหน่ายสินค้า และ ชสอ.ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ด้านการระดมทุน ณ บริเวณลานด้านหน้าสันนิบาต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         
           รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM