TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจำปี 2562
         
 
วันที่เขียนข่าว : 21 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15663760252562-c.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกร่วมคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2562
         
 
 
วันที่เขียนข่าว : 20 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
156628774120190816_1534441.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. เข้ายื่นหนังสือ เรื่อง กฎกระทรวงฯ กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ เข้ายื่นหนังสือเรื่องกฎกระทรวง กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ชสอ. ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ระดับปานกลางและมาก โดยเชิญ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ ชมรม และสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ร่วมกันพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุป เพื่อสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนี้
 
กฎกระทรวงที่ควรชะลอในการบังคับใช้โดยให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม
(ระดับที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ปานกลาง)
1. กฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
2. กฎกระทรวงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
3. กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. ....
4 กฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง พ.ศ. ....
(ระดับที่มีผลกระทบกับสหกรณ์มาก)
5. กฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 http://www.fsct.com/document/document20082562.pdf
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม.
 
วันที่เขียนข่าว : 20 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.เข้าร่วมงานสัมมนา พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่กับการบริหารงานสหกรณ์ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ. เมือง จ.นครราชสีมา
         
         พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล นายสมชาย รัตนอารี ดร.กมล ศรีล้อม และดร.สมนึก บุญใหญ่ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เรื่อง พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่กับการบริหารงานสหกรณ์ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ. เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วม 90 คน การสัมมนาครั้งนี้เน้น การสร้างคนสหกรณ์ให้เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ การผสมผสานปรัชญาสหกรณ์กับความเป็นธุรกิจ การใช้ธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่างจากเอกลักษณ์ของความเป็นสหกรณ์และของตนเอง พร้อมเน้นการสร้างสมาชิกให้มีวินัยทางการเงิน
 
วันที่เขียนข่าว : 19 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2562
         
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
156595130320190816_1536262.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศ ชสอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นเพิ่มของสหกรณ์สมาชิก ประจำปี 2562
         
 
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1565944024document16082019.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
         
       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ชสอ. นำโดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ เข้ายื่นหนังสือกับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กทม. ให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบัน ดังนี้
 
       ปัญหาในการที่สถาบันการเงินหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของสมาชิกสหกรณ์ชำระหนี้เงินกู้ก่อนสหกรณ์ กรณีเงินกู้ใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ 5,000 ล้านบาท และชุมนุมสหกรณ์ ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

 
 
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.กับสถาบันการเงินอื่น ๆ [update 15 ส.ค.2562]
         
 
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1565842549detail15082019.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ นายสุรพล กมุทชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด นำโดย นายสมชัย อำภา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ
 
       เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้า กับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.อุทัยธานี พร้อมเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก และมอบของที่ระลึกให้กับ สอ.ครูอุทัยธานี จก. และ สอ.ครูนครสวรรค์ จก. ณ สำนักงานสหกรณ์ จ.อุทัยธานี
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 44 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
         
       นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ในโอกาสวันครบรอบ 44 ปี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ เขตดุสิต กทม.
 
        วันที่ 9 กรกฎาคม 2518 นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล (ผู้อำนวยการวชิรพยาบาลในขณะนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง รวม 10 คน ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีรายชื่อสมาชิก 152 คน มีเงินค่าหุ้นครั้งแรกรวม 10,510.- บาท และต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ไว้ในประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518
 
“เป็นสหกรณ์ชั้นนำ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง”
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. เข้าประชุมร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
         
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าประชุมร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เพื่อหารือแนวทางการจัด โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน เช่นเดียวกับขบวนการสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสืบต่อไปดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         
พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหาร ชสอ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสถาบันการเงินหักเงินชำระหนี้ก่อนสหกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม.
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
         
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
      ทั้งนี้ ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน คนละ 9,000- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15646339796208_16-19,21-23.10.62R7.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 6 วันที่ 25-28 ก.ย. และ 30 ก.ย. -2 ต.ค. 62 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
         
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน และ  30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      ทั้งนี้ ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน คนละ 9,000- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15646340296208_25-28,30.9-2.10.62R6.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
"เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 1" อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
         
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1564562498loandoc120190724.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
         
      พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
 
 
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย–เกาหลี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-24 ตุลาคม 2562 ณ เกาหลี
         
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1564132174doc201907261605.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. สนับสนุนทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาลัยทั่วไป
         
        ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศ ชสอ. เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนเขตพิ้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
         
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
156404411581-2562_doc25072019.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. ชี้แจงกรณีการซื้อหุ้นสหกรณ์อื่นตามมาตรา 62(5)
         
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1564032028doc20190725.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Ariel Guarco ประธานองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา
         
        วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคง สอ. นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Ariel Guarco, ประธานองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (President of the International Cooperative Alliance: ICA) พร้อมด้วย Mr. Balasubramanian (Balu) Iyer ผู้อำนวยการองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The International Co-operative Alliance, Asia and Pacific: ICA AP) นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ACCU) Ms. Elenita V. San Roque ผู้อำนวยการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederations of Credit Union : ACCU) พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 24 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. ให้การต้อนรับ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด และคณะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
         
      วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายไมตรี แก้วมงคล ประธานกรรมการ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด และคณะ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สหกรณ์แหล่งเรียนรู้เส้นทางการกำเนิดสหกรณ์ ของ ชสอ. เพื่อนำไปพัฒนางานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกร่วมส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมวิดีทัศน์นำเสนอ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ก.ย.62
         
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 315-316
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1563519931document20190719.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. เปิดรับฝากเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน "รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2562" ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
         
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://www.fsct.com/picture_bank/1562915500wanaom12562.pdf
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 125-128 และ 109-111
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ชสอ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
         
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 
        ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562        
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15628138726206_15-16.8.62.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
         
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562  ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว สหกรณ์ละ 1 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
       *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ และเป็นสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15626628841562639395Binder1.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศ สอ.กรมราชทัณฑ์ จก. รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
         
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล 1 อัตรา
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่ วันที่ 5 - 31 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เลขที่ 222 อาคารกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2967 2222 ต่อ 314-317 หรือ 0 2967 3567 หรือ www.correctsaving.com
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1562641163Epson_1783.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์ Department of Cooperatives (DOC) จากประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
         
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์ Department of Cooperatives (DOC) จากประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ โดย Mr. SHAMIM REZA นำคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของ ชสอ. จำนวน 32 คน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกทุกสหกรณ์ กรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อสนับสนุนประเด็นข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องฯ
         
ตามที่ ชุมุนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดส่ง หนังสือ ที่ ชสอ.ว. 49/2562  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือน โดยมีสหกรณ์สมาชิกกรอกข้อมูลส่งกลับมา จำนวน 148 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.54 ของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้งสิ้น 1,093 สหกรณ์  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับยังไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนประเด็นข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... 
 
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรอกข้อมูลในตารางแบบฟอร์มการฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพราะทุกสหกรณ์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกกฎกระทรวงในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  แล้วส่งกลับไปยัง ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือทางอีเมล์ member.fsct@gmail.com  ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อที่ ชสอ. จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากทุกประเภท ฯลฯ ต่อไป
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1562663543doc201907.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติกรณีสมาชิกยินยอมให้ส่วนราชการ หักเงินส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543
         
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นหนังสือหนังสือให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งประสบปัญหาหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ได้เป็นลำดับแรกอันเนื่องมาจากสมาชิกมีหนี้หลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://www.fsct.com/document/document20190708.pdf
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 313-317
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
งานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
         
       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2562 “ปีที่ 96 แห่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) และปีที่ 25 แห่งสหประชาติ (UN)” พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมตราสัญญลักษณ์ COOP กับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่สากล” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าสหกรณ์ดีเด่นประจำ 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
      สสท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชั้นสามัญขององค์การ ICA และได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ สสท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร “ยกระดับคุณค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างไร” ให้ได้มาตรฐานโคออป ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงธุรกิจการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสหกรณ์ และคัดสินค้าเด่นของสหกรณ์ไทยไปร่วมงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 (MACOOP 2019)” ณ ประเทศมาเลเซีย
 
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ประจำปี 2562
         
        ด้วย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยเชิญชวนให้อนุชนลูกหลานชาวนาสมัครเข้าค่ายใน 4 ภาคของประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thairice.org/
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นลูกหลานชาวนา
2. อายุระหว่าง 15-19 ปี
3. กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.3 – ม.5 , ปวช. ปี 1 – 2 หรือ ปวส. ปี 1
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้อง 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2942 7620, 0 2942 7626
โทรสาร 0 2942 7621
E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1562033947camp62-info.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ. เข้าร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62
         
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่ เลขที่ 492/2 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 เขตปทุมวัน กทม.
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
         
      พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
 
วันที่เขียนข่าว : 28 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ดาวน์โหลดคู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์) และ ถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์:คำพิพากษาฎีกาฯ
         
 
หรือ คลิก link เพื่อดาวน์โหลด
 
 
 
ถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ : คำพิพากษา คำสั่งคำวินิจฉัยและข้อหารือนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 313-317
 
วันที่เขียนข่าว : 27 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “Asian Credit Union Forum 2019” วันที่ 25 - 29 กันยายน 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
         
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ/แผนกวิเทศน์สัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 318 (คุณขวัญกมล) และ 314 (คุณกรกช)
 
วันที่เขียนข่าว : 27 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1561620720doc20190627.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. วันที่ 26 มิ.ย. 62 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี
         
      วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงจินตนา ชูเกียรติศิริ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด และคณะ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ในเรื่องการลงทุน และระบบโปรแกรมสำหรับสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาระบบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 26 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
โครงการศึกษาต่อปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         
      ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.master-coop.eco.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 4 ส.ค. 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
โทร. 0 2561 0928 และ 08 1553 0959
E-mail : mcecoopecon@gmail.com
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 
ชสอ.พร้อมด้วยผู้แทนของขบวนการสหกรณ์ ยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ
         
       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ นำผู้แทนของขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำราจแห่งชาติ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จำกัด ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 13 ฉบับ ซึ่ง ชสอ.ได้จำแนกกฎกระทรวงดังกล่าว ออกเป็น
1. กฎกระทรวง ระดับที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์น้อย จำนวน 8 ฉบับ
2. กฎกระทรวง ระดับที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ปานกลาง จำนวน 4 ฉบับ
3. กฎกระทรวง ระดับที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์มาก จำนวน 1 ฉบับ
 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
 
วันที่เขียนข่าว : 25 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
         
 
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1561018440Epson_1343.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 1 อัตรา
         
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (ชั้น 1 อาคารจอดรถผู้มาติดต่อ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 8.00 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2537 1498-9
 
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1561001038Epson_1779.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
NACUFOK Exposure Program 2019
         
 
วันที่เขียนข่าว : 17 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
         
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1560156084FSCT_Impack62_EP27s.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศรายชื่อวิทยากรด้านกฎหมายสหกรณ์ประจำจังหวัด
         
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1560137269doc03600220190607094242.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 5 วันที่ 10-12 และ 23-26 กรกฎาคม 2562
         
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 และ 23-26 ก.ค. 2562 โดยจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น 
 
      ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่  2 กรกฎาคม 2562 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 309 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
156013563461-2562.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
         
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1559997804detail20190608.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
แผนที่โรงแรมที่ ชสอ. จัดให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
         
 
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1559721824map.pdf

แชร์ข่าว:
 

 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
         
 
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1559701830detail20190605.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 
พิธีเปิดสำนักงานสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) ชั้น 5 ณ สำนักงาน ชสอ.
         
        วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. และในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ของ ACCU พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการของ ACCU ได้แก่ Mr. Younsik Kim ประธานกรรมการ NACUFOK สาธารณรัฐเกาหลี Atty.Soledad V. Cabangis รองประธานกรรมการ คนที่ 2 NATCCO ฟิลิปปินส์ Mr. Tien-Teng WU เลขานุการ CULROC ไต้หวัน และ Mr. A.D. Walasinghe เหรัญญิก SANASA ศรีลังกา
 
       นอกจากนี้ ยังผู้แทนจากหน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association : APRACA) มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ( FORDEC) สหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NEDAC) โดยมี Ms. Elenita V. San Roque ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการของ ACCU และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการของ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM