ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ -> ระเบียบและข้อบังคับ FSCT
ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT   ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT

ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด [update 15 ธ.ค. 60]
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ - กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 [update 23 ส.ค. 60]
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 [update 18 ก.ย. 60]
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยสภาที่ปรึกษา พ.ศ.2560 [update 5 ก.ย. 60]
ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2552
ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559

ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2558
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2553 
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยความหมายของคำว่าผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2550
ระเบียบว่าด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ 2559
ระเบียบ ชสอ ว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM