TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1180911809118091180911809
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101243631012436310124363101243631012436310124363101243631012436
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ -> ระเบียบและข้อบังคับ FSCT
ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT   ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT

ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด [update 15 ธ.ค. 60]
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2560 [update 25 พ.ค. 60]
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 [update 26 พ.ค. 60]
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ - กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 [update 23 ส.ค. 60]
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 [update 18 ก.ย. 60]
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยสภาที่ปรึกษา พ.ศ.2560 [update 5 ก.ย. 60]
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2552
ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2561 [update 5 ก.ค. 61]
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 [update 17 ก.ค. 61]
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วยความหมายของคำว่าผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2550
ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินคดีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2560
[update 22 พ.ค. 61]
 

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM