TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2290229022902290
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493347334933473349334733493347334933473349334733493347334933473

 

ระเบียบและข้อบังคับของ ชสอ.


ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT   

ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด [update 10
ม.ค. 63]
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม พ.ศ. 2562 [update 26 ก.พ. 63]
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดวิธีในการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. 2562 [update 26 ก.พ. 63]
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยสภาที่ปรึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2552
ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562 [update 18 พ.ย. 62]
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วยความหมายของคำว่าผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2550
ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินคดีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรม เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกและชมรมสหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2563 [update 11 มี.ค. 63]
 

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM