TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2334233423342334
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3196669531966695319666953196669531966695319666953196669531966695
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ -> ระเบียบและข้อบังคับ FSCT
ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT   ระเบียบและข้อบังคับ  FSCT

ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากประจำจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยการว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ - กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561 [update 19 พ.ย. 61]
ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยสภาที่ปรึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2552
ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2561 [update 5 ก.ค. 61]
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2553
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 [update 17 ก.ค. 61]
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วยความหมายของคำว่าผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2550
ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินคดีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2560
[update 22 พ.ค. 61]
 

  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM