TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1612161216121612
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100036031000360310003603100036031000360310003603100036031000360
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 และหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 และหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.สำหรับวันที่ 17 มีนาคม 2559 ยื่นได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ. หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117 
 
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 09 มี.ค. 2559
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM