TH | EN

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก บริการเงินกู้
รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2561
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 24 เดือน
  1 ล้านบาท ขึ้นไป 3.80
  100 ล้านบาท ขึ้นไป 3.90
  300 ล้านบาท ขึ้นไป 4.00
  600 ล้านบาท ขึ้นไป 4.10
ระยะเวลา 23 ก.ค. - 2 พ.ย. 61

เงินฝาก
เงินฝากประจำระยะสั้น
เงินฝากประจำระยะยาว
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
ตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราพิเศษ

 

ตั้งแต่ 30 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ...ต่อปี)
 ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะยาว 4.70 ไม่มี 4.38 4.25
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.60 ไม่มี 4.12 4.00
  เงินกู้ระยะสั้น 4.15 ไม่มี 3.87 3.75
  เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
   (ปิดบริการ)
4.30 ไม่มี 4.38 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
   (ปิดบริการ)
4.20 ไม่มี 4.12 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 3.90 ไม่มี 4.12 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.80 ไม่มี 3.87 ไม่มี
อ่านต่อ.. >>
ตั้งแต่ 30 เม.ย. 61 เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่
อบรม "เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ" (หลักสูตรนี้เป็นการอบรมต่อเนื่องครับ)

 เต็มแล้วค่ะ

วันที่ 10-12 และ 25-26 ต.ค. 2561 ดาวน์โหลด ชัน6 ห้อง 602 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
"ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ครั้งที่ 2

 เต็มแล้วค่ะ

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM