TH | EN

     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก บริการเงินกู้
เงินฝากประจำ รุ่นออมทรัพย์รุ่งเรือง
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 24 เดือน
  100 ล้านบาท ขึ้นไป 3.50
ระยะเวลา 15 ม.ค. - 16 มี.ค. 61

เงินฝากประจำ รุ่นของขวัญปีใหม่ 2561
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
36 เดือน 60 เดือน
  1 ล้านบาทขึ้นไป 3.00 3.20
  5 ล้านบาทขึ้นไป 3.10 3.30
  10 ล้านบาทขึ้นไป 3.20 3.40
  20 ล้านบาทขึ้นไป 3.30 3.50
ระยะเวลา 4 ม.ค. - 16 มี.ค. 61

เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นออมทรัพย์รับปีใหม่ 2561
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
12 เดือน 24 เดือน
  1 ล้านบาทขึ้นไป 2.20 2.60
  5 ล้านบาทขึ้นไป 2.30 2.70
  10 ล้านบาทขึ้นไป 2.40 2.80
  20 ล้านบาทขึ้นไป 2.50 2.90
  30 ล้านบาทขึ้นไป - 3.00
ระยะเวลา 24 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61

เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
7 วัน 14 วัน
  1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65
  10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75
  20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85
ระยะเวลาตั้งแต่ 27 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป

เงินฝาก
เงินฝากประจำระยะสั้น
เงินฝากประจำระยะยาว
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
ตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราพิเศษ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ...ต่อปี)
ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย
มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 3.80 3.69

ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
 ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
อัตราเดิม อัตราใหม่
  เงินกู้ระยะยาว 4.95 4.70
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.85 4.60
  เงินกู้ระยะสั้น 4.40 4.15
  เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 4.40 4.30
  เงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.30 4.20
  เงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 3.90
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.90 3.80
  เงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 3.90 คงเดิม
  เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก สอ. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.75 คงเดิม

ตั้งแต่ 6 พ.ย. 60 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีเฉลี่ยคืน
  เงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.59
  โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.59

ตั้งแต่ 21 พ.ย. 60 เป็นต้นไป
 โครงการเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีเฉลี่ยคืน
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.59

ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 อบรม "คณะกรรมการอำนวยการ" (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม)

 เต็มแล้วค่ะ

24-26 มกราคม 2561 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2 "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2

 40

10 ม.ค. - 9 มี.ค. 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
3 "เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม)

 เต็มแล้วค่ะ

13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ชุมนุสหกร์ร์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จต.นนทบุรี ชั้น 6 ห้อง 602
4 อบรม "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์"

 40

5-6 มีนาคม 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM